FANDOM


กลุ่ม "คริมสันสวีปเปอร์"

กลุ่มนักล่าปีศาจเลือด ถูกก่อตั้งเมื่อประมาณ 300 ปี โดยชายคนนึ่งที่ไม่ปรากฏนาม เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มเติบโตขึ้นมีผู้กล้ามากฝีมือมารวมตัวกันภายใต้สัญลักษณ์แห่งนักล่า

All items (7)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.